DG DogGear

 

FCI, ČMKU

Jarní otvírák

 

CACT bodovací a nominační coursingový závod pro FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena sk. V.

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

 

Místo: Nepřevázka 1., 293 Mladá Boleslav, hotel HESO (GPS 50.377260,14.914965) 

Datum : 26. 3. 2017

Přejímka: 7:30 – 8:30

Začátek závodu: cca 9:00

Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Libuše Čížková tel.: 608 37 35 27

Zástupce: Květuše Lásková

Rozhodčí: Dana Bejčková,Veronika Bejčková,Iveta Soldánová,

Libuše Čížková

Kancelář: Michaela Koukalová

Technika: Libor Podhorský, David Láska

Veterinář: MVDr. Pavel Šebek

Sedliště, Start: členové CCC

 

Coursingový závod dle platného Národního dostihového a coursingového řádu a Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Trať: 700 - 1000 m, travnatá mírně svažitá louka

Závod pro: plemena skupiny FCI sk. X., plemena skupiny FCI sk.V. ( faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo, basenj) a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.

 

Každý, kdo podá přihlášku, uznává ustanovení propozic coursingu, bere na vědomí veterinární předpisy dle propozic, zavazuje se řídit pokyny organizátorů, dodržuje Mezinárodní a Národní dostihový a coursingový řád a nemá psa pod vlivem dopingových látek.

 

Přihlášky pouze přes webový formulář

V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ PLATBY NEBUDE PŘIHLÁŠKA AKCEPTOVÁNA.

Startovné: uzávěrka včetně připsání platby do 10. 3. 2017 na účet klubu č. 2700660332/2010 do zprávy pro příjemce uveďte: jméno majitele a jméno psa. VS 26032017

pro členy CCC: první pes 400,- Kč pro nečleny: první pes 500,- Kč

Startovné se nevrací v žádném případě.

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce,dle počtu přihlášených psů na závod.



Parkování pro účastníky, ubytování a občerstvení v areálu firmy HESO s.r.o.

Veterinární předpisy:

1. Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.

2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

3. Psi musí být v imunitě proti vzteklině.

4. Každý pes (do závodu) musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude přijat do závodu. V případě opoždění volejte na 608 37 35 27.

5. Kontrola čipu na místě, ověřte si, že čip je aktivní, ať předejdete nesrovnalostem. Navíc psi mladší 2 let a starší 6 let musí po každém běhu projít veterinární prohlídkou. Veterinář bude přítomen v sedlišti.

6. Doping. Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping, viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Přejímka: Při přejímce předložíte platný pet pas nebo očkovací průkaz.

Bude provedena veterinární kontrola. Pes, který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu. Následně předložíte platnou licenci k registraci.

Povinná výbava psů: Dostihový košík, příslušná barevná dečka (červená nebo bílá). Vyjma dle Národního dostihového a coursingového řádu.

Rozpis coursingu bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou.

Dbejte prosím pokynů personálu v sedlišti a dále pokynů startéra, do závodu nebude puštěn pes, který nebude splňovat podmínky pro start. Pes nesmí mít na startu popruhy, kovové nebo jiné obojky kromě coursingových deček sloužících jako označení psa do závodu.

Při vběhnutí psa do dráhy a narušení běhu pod pokutou 500,- Kč

a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. Platba v kanceláři.

Vyloučení z akce

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby

i jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

Ceny:

Pohár pro nejlepšího psa dne. Věcné ceny pro 1. až 6. místo.Pozornosti od sponzorů.

Pořadatel si vyhrazuje právo 1 až 5 dnů před konáním akce pro vážné důvody nebo zásah vyšší moci závod zrušit, startovné propadá pořadateli. Informace budou zveřejněny na webu a účastníkům rozeslán email.

 



Těšíme se na Vás

Český coursing club

Sponzoři: