Zápis z členské schůze CCC dne 25.1.2019

 

Program:

 • zahájení
 • zpráva činnosti klubu v roce 2018
 • hospodaření akcí a celého roku 2018
 • plán akcí v roce 2019
 • návrh a připomínky
 • ukončení 
 • Přítomných 7 členů
 1. Schválení programu                        pro: 7                    Proti: 0                  Zdrželo se: 0
 2. Plán akcí na rok 2019 – 3 chrtí a 3 nechrtí : 23.-24.3. Kolesa, 11.-12.5. Velká Dobrá, 28.-29.9. Horní Rožínka
 3. Evidenci členů přebírá Ing. Ilona Dubnová             pro: 6                    Proti: 0                  Zdrželo se: 1
 4. Návrh na zrušení transparentního účtu                   pro: 4                    Proti: 1                  Zdrželo se : 2
 5. Návrh paní Malátkové ( v zastoupení paní Jeník Dufková) – do nové DaCK navrhuje: Malátková, Jeník, Jeník Dufková, V. Bejčková, Chrpa. Členská schůze navrhuje počkat na další vyjednávání s dalšími kluby. Členská schůze nechává rozhodnutí na výboru klubu.         Pro: 7                    Proti: 0                  Zdrželo se: 0

 

Usnesení členské schůze

 

 1. Členská schůze schvaluje program členské schůze
 2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření činnosti klubu v roce 2018 a plán akcí na rok 2019
 3. Evidenci členu přebírá Ing. Ilona Dubnová
 4. Členská schůze schvaluje zrušení transparentního účtu v bance Fio
 5. Ve věci návrhu kandidátů do DaCK – členská schůze navrhuje počkat na další vyjednávání mezi kluby a rozhodnutí ponechá na výboru klubu.

 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Dubnová

Ověřila: Ing. Eva Jeník Dufková